• LOGIN
 • Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Η τελευταία ενημέρωση των Όρων πραγματοποιήθηκε στις 17.07.2023.

Μπορείτε να αντιγράψετε, κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και εκτυπώσετε τους Όρους κάνοντας κλικ εδώ.

 

 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ατομική επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στις συναλλαγές με την επωνυμία «ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ» και το διακριτικό τίτλο «The Art Flip» (εφεξής: «Τhe Art Flip»), είναι καταχωρημένη στην Ελλάδα με αριθμό ΓΕ.ΜΗ. 090640202000, εδρεύει στην Αθήνα, Καρ. Σερβίας 12-14, 10562, Ελλάδα, τηλ. 2130456704, 6944190122, admin@theartflipschool.com και με ενδοκοινοτικό αριθμό φορολογικού μητρώου της εταιρείας (ΑΦΜ) EL 061951661, λειτουργεί ως κέντρο σεμιναρίων και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων και Workshops ζωγραφικής για ενήλικες ερασιτέχνες, με υπεύθυνη και εισηγήτρια την κ. Μάριον Κουμπούρη. Επιπλέον, η The Art Flip διαχειρίζεται και λειτουργεί τους συνδεδεμένους ιστότοπους www.theartflip.com και www.theartflipschool.com (εφεξής αδιάκριτα: η Ιστοσελίδα), δια τους οποίους πραγματοποιείται η διαδικτυακή παραγγελία, αγορά των προσφερόμενων θέσεων και εγγραφή σε σεμινάρια ζωγραφικής, σεμιναριακές ενότητες και Workshops του The Art Flip (εφεξής αδιακρίτως: τα «Σεμινάρια») και η πρόσβαση στις σχετιζόμενες με αυτά διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές.

1.2. Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «οι Όροι») διέπουν την απεικόνιση, προσφορά και αγορά δια της Ιστοσελίδας από κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο (εφεξής: ο Συμμετέχων) θέσεων συμμετοχής (εγγραφή) σε παρεχόμενα Σεμινάρια ή/και απόκτηση δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών και αποσκοπούν στο να καθορίσουν περαιτέρω τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη συμμετοχή στα εν λόγω Σεμινάρια και τις σχετιζόμενες με αυτά παροχές.

1.3. Οι παρόντες Όροι και όλα τα σε αυτούς προσαρτώμενα έγγραφα αποτελούν το περιεχόμενο σύμβασης (εφεξής: η «Σύμβαση») η οποία συμφωνείται και υπογράφεται μεταξύ της Τhe Art Flip και του Συμμετέχοντα (αποκαλούμενοι από κοινού: «τα Μέρη») και έχει ως αντικείμενο την αγορά θέσης συμμετοχής από το Συμμετέχοντα και διέπει αντιστοίχως την εγγραφή και συμμετοχή αυτού σε Σεμινάριο ή/και την πρόσβαση και χρήση των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών, με βάση όσα αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω. 

Οι παρόντες Όροι εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλους τους Συμμετέχοντες που επιθυμούν να εγγραφούν στα Σεμινάρια και να κάνουν χρήση των σχετιζόμενων με αυτά παροχών που προσφέρονται από την The Art Flip και απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα και σε κάθε αγορά θέσης, σε κάθε συμμετοχή σε Σεμινάριο και σε κάθε παροχή δυνατότητας πρόσβασης και κάθε χρήση των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών, που πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσα από την Ιστοσελίδα.

Οι παρόντες Όροι συνιστούν επίσης προσυμβατική παροχή πληροφοριών σε καταναλωτές. Οι εν λόγω πληροφορίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων και δίδονται προς ικανοποίηση των απαιτήσεων ενημέρωσης για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις που θέτει το άρθρο 3β του Ν. 2251/1994 και τα άρθρα 9 και 10 του π.δ. 131/2002 όπως αυτά ισχύουν. 

1.4. Στο πλαίσιο των παρόντων Όρων, η χρήση των λέξεων «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας» και λοιπών παραλλαγών αναφέρεται στην Τhe Art Flip. Η χρήση των λέξεων «εσείς», «δικός-ή-ό σας» και λοιπών παραλλαγών εντός των Όρων αναφέρεται σε κάθε Συμμετέχοντα που εγγράφεται, αγοράζει θέσεις συμμετοχής σε Σεμινάρια ή/και αποκτά πρόσβαση και παρακολουθεί τα Σεμινάρια ή/και αποκτά πρόσβαση και κάνει χρήση των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών που παρέχουμε.

1.5. Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιοδήποτε νομικό έγγραφο αναφέρεται ρητά σε αυτούς, (συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της The Art Flip) ή είναι διαθέσιμο μέσω υπερσυνδέσμου και συνιστά αναπόσπαστο τμήμα των Όρων, συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Μερών και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε προγενέστερης διευθέτησης ή συμφωνίας που συνήψαν τα Μέρη και τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία σύναψης της μεταξύ των Μερών Σύμβασης (βλ. παρακάτω).

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους πριν προβείτε σε αγορά θέσης συμμετοχής σε Σεμινάριο(-α) ή/και σε εγγραφή, συμμετοχή σε αυτά και παρακολούθηση αυτών. Με την εγγραφή και αγορά θέσης Σεμιναρίου μέσω της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι, και, σε κάθε περίπτωση, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους Όρους και ότι δέχεστε να δεσμευτείτε από αυτούς και από οποιοδήποτε άλλο νομικό κείμενο αναφέρεται ρητώς σε αυτούς, όπως οι Όροι Χρήσης της Ιστοσελίδας και η Πολιτική Ιδιωτικότητας της The Art Flip, οι οποίοι προσαρτώνται στους παρόντες Όρους και Σύμβαση και συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Σε περίπτωση που δε συμφωνείτε με όλους ή μερικούς από τους Όρους, τότε δεν θα πρέπει να προβείτε σε εγγραφή ή αγορά θέσης σε Σεμινάριο.

1.6. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αναθεωρήσουμε, αλλάξουμε, ανανεώσουμε και τροποποιήσουμε τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή. Εσείς έχετε την ευθύνη να επανεξετάζετε και να αναφέρεστε στην παρούσα σελίδα τακτικά για να λάβετε γνώση τυχόν αλλαγών ή ενημερώσεων και για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τις τυχόν διαληφθείσες τροποποιήσεις. Είναι σαφές, πάντως, ότι θα διέπεστε από τους Όρους που αποδεχτήκατε και συμφωνήσατε κατά το χρόνο σύναψης της μεταξύ των Μερών Σύμβασης (βλ. παρακάτω υπό 5), εκτός αν ατομικώς και με ρητή έγγραφη συμφωνία των Μερών τροποποιηθεί η μεταξύ μας Σύμβαση. 

 


2. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

2.1. Με την τοποθέτηση κάποιας παραγγελίας στην Ιστοσελίδα για αγορά θέσης και συμμετοχή σε Σεμινάριο ή/και για παροχή πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών (εφεξής «η Παραγγελία»), ο Συμμετέχων δηλώνει και συμφωνεί να δεσμευτεί από τους Όρους της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε νομικών εγγράφων αναφέρονται ρητά σε αυτούς, (όπως ενδεικτικά των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας της The Art Flip) ή είναι διαθέσιμα διά παραπομπής μέσω υπερσυνδέσμου.

2.2. Ο Συμμετέχων, ως Μέρος της παρούσας Σύμβασης, δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών κατά την ημερομηνία τοποθέτησης της Παραγγελίας ή ότι έχει συμπληρώσει οποιοδήποτε άλλο όριο ενηλικίωσης, σύμφωνα με οποιοδήποτε τυχόν εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο, και ενεργεί χωρίς επαγγελματικό σκοπό. 

2.3. Ο Συμμετέχων δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται, αναγνωρίζει και αποδέχεται ρητώς ότι τα Σεμινάρια και οι σχετιζόμενες με αυτά διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές που παρέχονται από την The Art Flip δεν συνιστούν δραστηριότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης, πιστοποιημένης, τυπικής ή άλλης, στην τέχνη της ζωγραφικής και του σχεδίου, δεν παρέχονται ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ή άλλης κατάρτισης, δεν συνιστούν προπαρασκευαστική εκπαίδευση και προετοιμασία για οποιονδήποτε σκοπό, η δε παρακολούθηση αυτών δεν συνιστά φοίτηση ούτε οδηγεί σε λήψη διπλώματος, πτυχίου, βεβαίωσης παρακολούθησης ή οποιασδήποτε πιστοποίησης. 

Αντιθέτως, άπαντα τα Σεμινάρια και σχετιζόμενες με αυτά διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές προσφέρονται και παρέχονται αμιγώς ως δραστηριότητα δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στο πλαίσιο και με σκοπό αναψυχής.

2.4. Ο Συμμετέχων με την αγορά θέσης συμμετοχής και εγγραφή σε Σεμινάριο δηλώνει ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων οποιοδήποτε νομικών εγγράφων αναφέρονται ρητά σε αυτούς, και την κείμενη νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια συμμετοχής του στο Σεμινάριο και χρήσης των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών. 

2.5. Ο Συμμετέχων δηλώνει δεσμευτικώς ότι όλες οι πληροφορίες, δεδομένα και στοιχεία που παρέχει στην Τhe Art Flip σε κάθε συναλλαγή με αυτήν, τόσο εντός όσο και εκτός Ιστοσελίδας είναι αληθή, πλήρη και ακριβή ενώ υποχρεούται δε σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων να το γνωστοποιήσει χωρίς καθυστέρηση στην The Art Flip. 

 


3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

3.1. Μέσω της Ιστοσελίδας μπορείτε να αγοράσετε θέση, να εγγραφείτε και να λάβετε τις ακόλουθες υπηρεσίες: 

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 1. Σεμινάρια ζωγραφικής και δημιουργικών δράσεων μακράς διάρκειας (πολυήμερα)
 2. Μονοήμερα Eργαστήρια Ζωγραφικής (WORKSHOPS)
 3. Διαδικτυακά Σεμινάρια (εξ αποστάσεως, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα)
 • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

3.2. Σεμινάρια μακράς διάρκειας

Αυτή τη στιγμή παρέχονται τα εξής Σεμινάρια μακράς διάρκειας:

1. Σεμινάρια Ζωγραφικής

Γίνονται στην Αθήνα, στο χώρο της The Art Flip στο Σύνταγμα, σε ομάδες 10 ατόμων. Απευθύνονται σε αρχάριους αλλά και σε άτομα που έχουν βασικές γνώσεις ζωγραφικής και θέλουν μέσα από ζωντανή παρουσίαση (επίδειξη) τεχνικών, ασκήσεις ζωγραφικής και προσωπική καθοδήγηση, να μάθουν να χρησιμοποιούν χρώματα ακουαρέλας (υδατοχρώματα) ή λάδια για να ζωγραφίσουν φυτά, λουλούδια, τοπία και πορτραίτα. Κάθε κύκλος σεμιναρίων Ζωγραφικής αποτελείται από 1 σεμιναριακή ενότητα διαφορετικής διάρκειας και περιεχομένου η κάθε μία. 

Η ακριβής διάρκεια, οι ημερομηνίες διεξαγωγής καθώς και το περιεχόμενο του κάθε Σεμιναρίου ή σεμιναριακής ενότητας μπορεί να διαφέρουν αναλόγως τη στιγμή της προσφοράς τους προς αγορά στην Ιστοσελίδα μας. Γι’ αυτό, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας μας (https://theartflipschool.com/) για να λάβετε με ακρίβεια τις σχετικές πληροφορίες. 

Η αγορά θέσης και εγγραφή σε κάθε ενότητα μπορεί να γίνει και μεμονωμένα

 

2. Μονοήμερα Εργαστήρια Ζωγραφικής (WORKSHOPS)

Τα WORKSHOPS της The Art Flip είναι μονοήμερα εργαστήρια διάρκειας 3-5 ωρών στα οποία οι συμμετέχοντες εξερευνούν τις δυνατότητες της ζωγραφικής, ή άλλων δημιουργικών δράσεων, εστιάζοντας σε ένα νέο θέμα κάθε φορά. Απευθύνονται σε αρχάριους που αλλά και σε όσους θέλουν να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη ζωγραφική  και ν’ αναπτύξουν περισσότερο τη δημιουργικότητα τους, αλλά δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χρόνο να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα των εβδομαδιαίων σεμιναρίων.

Στο χώρο παρέχονται όλα τα υλικά (χρώματα, χαρτιά, μπλοκ, μολύβια και πινέλα ακουαρέλας) που θα χρησιμοποιηθούν στη διάρκεια του Workshop.

Για την ακριβή ημερομηνία διεξαγωγής καθώς και το περιεχόμενο κάθε Workshop, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σχετική ενότητα της Ιστοσελίδας μας (https://theartflipschool.com/). 

3. Διαδικτυακά Σεμινάρια (εξ αποστάσεως, ζωντανά ή μαγνητοσκοπημένα)

Τα διαδικτυακά σεμινάρια The Art Flip διεξάγωνται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom και μαγνητοσκοπούνται ώστε να είναι διαθέσιμα για παρακολούθηση με το ρυθμό που επιθυμεί ο συμμετέχων, για όσο διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε σεμινάριο. Το ψηφιακό υλικό αποτελείται από βίντεο που δείχνει τον εισηγητή και την επιφάνεια εργασίας του, να παρουσιάζει και να εξηγεί βήμα προς βήμα όλα τα στάδια της ζωγραφικής ή της δημιουργικής διαδικασίας. Οι ενότητες  με το οπτικοακουστικό υλικό είναι διαθέσιμες στο περιεχόμεννο του σεμιναρίου (units – curiculum-steps).

3.4. Διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές που σχετίζονται με τα Σεμινάρια

Δημιουργούμε, παράγουμε και αναρτούμε στην Ιστοσελίδα μας διαδικτυακό και ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο είναι συνοδευτικό και υποστηρικτικό των Σεμιναρίων/Workshops τα οποία προσφέρουμε.

Όσον αφορά τα Σεμινάρια μακράς διάρκειας, το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει:

 • Βίντεο που αναπαριστούν τις διδασκόμενες τεχνικές και βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια
 • Εικόνες με σχετικές δημιουργίες και στάδια
 • Βοηθητικά κείμενα

τα οποία βοηθούν τον Συμμετέχοντα στην εξάσκηση και επανάληψη όσων τεχνικών παρουσιάστηκαν τα υλικό. 

 

Όσον αφορά στα μονοήμερα εργαστήρια (Workshops), το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο περιλαμβάνει μόνο κάποιες πληροφορίες γύρω από το αντικείμενο του εργαστηρίου και επιλεγμένο μόνο υποστηρικτικό υλικό περιορισμένης έκτασης. 

 

Το εν λόγω διαδικτυακό και ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται:

 • Ως συμπληρωματική παροχή της Εγγραφής σε Σεμινάριο

Με την εγγραφή σε οποιοδήποτε Σεμινάριο ή Workshop δημιουργείτε τον προσωπικό σας λογαριασμό στην Ιστοσελίδα (εφεξής: ο «Λογαριασμός»). Μέσω αυτού, αποκτάτε πρόσβαση στο διαδικτυακό και ψηφιακό περιεχόμενο που σχετίζεται/συνδέεται με το Σεμινάριο/Workshop στο οποίο εγγραφήκατε.

Ο Λογαριασμός σας ενεργοποιείται με την εγγραφή σας και περιέχει ήδη από τη στιγμή ενεργοποίησής του μέρος του παρεχόμενου ψηφιακού περιεχομένου, το οποίο θα εμπλουτιστεί μετά την έναρξη του Σεμιναρίου, αναλόγως τη διάρκεια και την πορεία και διενέργεια του Σεμιναρίου. 

Η δημιουργία Λογαριασμού, η πρόσβαση και χρήση του Λογαριασμού και του εκεί αναρτημένου ψηφιακού περιεχομένου συμπεριλαμβάνεται στην αγορά θέσης σε Σεμινάριο και καλύπτεται από το ποσό εγγραφής σε Σεμινάριο ενώ διέπεται από τους σχετικούς όρους που περιγράφονται κατωτέρω (βλ. ιδίως άρθρο 7).

Ο Λογαριασμός σας παραμένει ενεργός και η παροχή και πρόσβαση στο εκεί αναρτημένο ψηφιακό υλικό διατηρείται εφικτή από τη σύναψη της Σύμβασης και καθόλη τη διάρκεια των Σεμιναρίων και για δύο έτη μετά την ολοκλήρωση αυτών.

 

 • Ως αυτοτελώς παρεχόμενη υπηρεσία

Η δημιουργία Λογαριασμού και η παροχή πρόσβασης στο εκεί αναρτώμενο ψηφιακό περιεχόμενο όπως παρουσιάζεται αμέσως ανωτέρω, δύναται να παρέχεται αυτοτελώς και σε μη Συμμετέχοντες σε Σεμινάρια, ανεξαρτήτως δηλαδή της αγοράς θέσης σε Σεμινάριο, με την καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου για την εν λόγω αυτοτελή υπηρεσία. Και σε αυτή την περίπτωση, ο Λογαριασμός παραμένει ενεργός και η παροχή και πρόσβαση στο εκεί αναρτημένο ψηφιακό υλικό διατηρείται για διάρκεια δύο ετών από την ενεργοποίησή του με τη σύναψη της Σύμβασης και εφαρμόζονται οι παρόντες όροι καθ’ όλη την εν λόγω διάρκεια (πλην αυτών που αφορούν την παρακολούθηση Σεμιναρίου). 

 

3.4. Τα παρεχόμενα Σεμινάρια και οι σχετιζόμενες με αυτά παροχές περιγράφονται και απεικονίζονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα εντός της Ιστοσελίδας www.theartflipschool.com. Ο Συμμετέχων μπορεί να βρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά (αντικείμενο, διάρκεια, ημερομηνία έναρξης, χρονική περίοδος διεξαγωγής κλπ.) των Σεμιναρίων και των συναφών με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών στις σχετικές ενότητες της Ιστοσελίδας www.theartflipschool.com.

3.5. Παρά την επιμέλεια που επιδεικνύουμε, δεν αποκλείεται περιστασιακά να εμφιλοχωρούν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με τις περιγραφές, τις τιμές, τις προωθητικές ενέργειες, τις προσφορές και τη διαθεσιμότητα των Σεμιναρίων και οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε λάθος, στην αναστολή λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε λόγους ανωτέρας βίας, μεταξύ άλλων. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε οποιαδήποτε λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να μεταβάλλουμε ή ενημερώσουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα και αφορούν τα Σεμινάρια ή άλλο περιεχόμενο αυτής. Εντούτοις, σε περίπτωση που υπάρχει λάθος, ανακρίβεια ή παράλειψη σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες εν γένει, η The Art Flip απαλλάσσεται ρητώς από οποιαδήποτε ευθύνη σχετιζόμενη με τις εν λόγω πληροφορίες. 

 


4. OΡΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

4.1. Η απεικόνιση στην Ιστοσελίδα των παρεχόμενων από την The Art Flip Σεμιναρίων και σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών, για τα οποία παρέχεται δυνατότητα Παραγγελίας και αγοράς θέσης (εγγραφή) σε αυτά, συνιστά πρόσκληση προς τον Συμμετέχοντα για υποβολή πρότασης για σύναψη Σύμβασης (invitatio ad offerandum) και δεν συνιστά πρόταση προς τον Συμμετέχοντα προς σύναψη σύμβασης. Η The Art Flip δύναται να απορρίψει παραγγελίες για αγορά θέσης (εγγραφές) σε Σεμινάρια ή/και παροχή πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με αυτά διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών και δύναται κατά τη δική της αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει αν θα αποδεχτεί μία Παραγγελία. 

4.2. Οι θέσεις συμμετοχής σε Σεμινάριο είναι περιορισμένες σε αριθμό και προσφέρονται προς Παραγγελία και αγορά υπό την αίρεση διαθεσιμότητας θέσεων ενώ η Παραγγελία, εγγραφή και η Επιβεβαίωση αυτής είναι δυνατή έως τριάντα (30) ημέρες το αργότερο πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε προσφερόμενου Σεμιναρίου ή σεμιναριακής ενότητας.

Η διαθεσιμότητα θέσεων επισημαίνεται γενικά δίπλα σε κάθε απεικονιζόμενο Σεμινάριο στην Ιστοσελίδα. Εντούτοις, η απεικόνιση στην Ιστοσελίδα και προσφορά προς αγορά θέσεων σε Σεμινάρια δεν συνιστά ούτε υπονοεί εγγύηση για διαθεσιμότητα και επάρκεια αποθέματος εκ μέρους της The Art Flip. Οι Συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υπέβαλαν σε περίπτωση αδυναμίας εγγραφής λόγω μη διαθεσιμότητας οποιασδήποτε παραγγελθείσας θέσης σε Σεμινάριο.  

4.3. Οι τιμές εγγραφής σε Σεμινάρια και η τιμή για αυτοτελή παροχή πρόσβασης και χρήσης των διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών απεικονίζονται στην Ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμες σε όλους τους Συμμετέχοντες. Οι τιμές απεικονίζονται σε Ευρώ (€), περιλαμβάνουν τον ισχύοντα εφαρμοστέο ΦΠΑ (24%) και ισχύουν για όσο διάστημα είναι δημοσιευμένες online στην Ιστοσελίδα. 

Οι τιμές μας υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση οποιαδήποτε στιγμή. Εντούτοις, οι αλλαγές των τιμών δεν έχουν επίδραση σε επιβεβαιωμένες αγορές θέσεων για τις οποίες έχει αποσταλεί Επιβεβαίωση Εγγραφής στον Συμμετέχοντα (βλ. παρακάτω). 

4.4. Οι τιμές των Σεμιναρίων ή σεμιναριακών ενοτήτων καλύπτουν την εγγραφή, την εξασφάλιση θέσης και την διά ζώσης παρακολούθηση/συμμετοχή στο Σεμινάριο καθ’ όλη την προβλεπόμενη διάρκεια διεξαγωγής καθώς και όλες τις σχετιζόμενες με αυτό διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές του εκάστοτε Σεμιναρίου, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τη διάρκεια που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω υπό 3 και σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής που περιγράφονται στο άρθρο 7 κατωτέρω. 

Η τιμή για αυτοτελή παροχή δυνατότητας πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με Σεμινάριο διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών καλύπτει τη δημιουργία Λογαριασμού και τη δυνατότητα χρήσης του με τα χαρακτηριστικά και τη διάρκεια που περιγράφονται αναλυτικά ανωτέρω υπό 3 και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο 7.9 κατωτέρω.

 

4.5. Οι παρακάτω τρόποι πληρωμής είναι αποδεκτοί στην Ιστοσελίδα μας:  

Πληρωμή με τραπεζική κατάθεση: Μπορείτε να εξοφλήσετε την Παραγγελία σας για αγορά θέσης και εγγραφή σε Σεμινάριο πραγματοποιώντας μία τραπεζική κατάθεση (τραπεζικό έμβασμα) του απαιτούμενου ποσού στον ακόλουθο λογαριασμό τραπέζης, με αιτιολογία τον αριθμό της Παραγγελίας σας που αναγράφεται στο Αποδεικτικό Παραγγελίας (βλ. παρακάτω): 

IBAN: GR3001101270000012700198109

BIC: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – NATIONAL BANK OF GREECE

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 12700198109

Για να εξοφλήσετε την Παραγγελία με τραπεζική κατάθεση, θα πρέπει να προβείτε σε κατάθεση με τη συνήθη διαδικασία ενώπιον τραπεζικού ιδρύματος, μέσω υποκαταστήματος ή ηλεκτρονικά.

Πληρωμή μέσω PayPal: Μπορείτε να εξοφλήσετε την Παραγγελίας σας επιλέγοντας να πληρώσετε μέσω Pay Pal. Εφόσον επιλέξετε αυτό τον τρόπο πληρωμής, θα μεταφερθείτε αυτομάτως στον προσωπικό σας λογαριασμό Pay Pal τον οποίο θα χρεώσετε ή, εφόσον δεν διαθέτετε προσωπικό λογαριασμό, θα πληρώσετε κάνοντας χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσα από το περιβάλλον του Pay Pal. Μόλις επιβεβαιωθεί η πληρωμή στο PayPal, θα είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την Παραγγελία σας στην Ιστοσελίδα. Για να εξοφλήσετε την Παραγγελία μέσω PayPal, θα μεταφερθείτε αυτομάτως στον ιστότοπο και το περιβάλλον πληρωμής του PayPal και οι υποβληθείσες πληροφορίες πληρωμής θα διαβιβαστούν από εσάς στο PayPal με χρήση κρυπτογραφημένης σύνδεσης διαμέσου συστημάτων ασφαλών συναλλαγών που αυτό διαθέτει.

Παρακαλώ σημειώστε ότι, γενικά, καμία πληρωμή δεν πραγματοποιείται διαμέσου της Ιστοσελίδας. Όλες οι πληρωμές διενεργούνται και διεκπεραιώνονται από τρίτους παρόχους σχετικών υπηρεσιών (τρίτοι ενδιάμεσοι ή διαμεσολαβητές πληρωμών) και συγκεκριμένα από τράπεζες (στην περίπτωση πληρωμής δια Τραπεζικής Κατάθεσης) ή το PayPal. Έτσι, η The Art Flip δεν πρόκειται να λάβει ποτέ και σε καμία περίπτωση γνώση των στοιχείων της κάρτας σας ή των πληροφοριών του λογαριασμού σας στο Pay Pal ή άλλα συναφή δεδομένα και στοιχεία πληρωμής. Οι εν λόγω τρίτοι ενδιάμεσοι ή διαμεσολαβητές πληρωμών είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να λάβουν τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωμών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω συστήματα ανατρέχοντας στους κατά περίπτωση αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις που αυτοί διαθέτουν. 

4.6. Η τοποθέτηση μιας Παραγγελίας για αγορά θέσης και εγγραφή σε Σεμινάριο διά της Ιστοσελίδας από τον Συμμετέχοντα ή/και η αυτοτελής αγορά παροχής πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με Σεμινάριο ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών και η σύναψη της σχετικής Σύμβασης στηρίζεται στα ακόλουθα στάδια: 

 

I. Eπιλέξτε τα Σεμινάρια, τις ενότητες Σεμιναρίων ή τις διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα τα οποία επιθυμείτε να παρακολουθήσετε/λάβετε. 

Κάτω από όλα τα απεικονιζόμενα Σεμινάρια και αυτοτελείς ψηφιακές και διαδικτυακές παροχές στην Ιστοσελίδα υπάρχει ένα κουμπί που φέρει την ονομασία «Προσθέστε στο Καλάθι / Add to Cart». Μπορείτε να προσθέσετε στο Καλάθι το ή τα Σεμινάρια στα οποία επιθυμείτε εγγραφείτε και για τα οποία επιθυμείτε να αγοράσετε θέση συμμετοχής, πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να δείτε το περιεχόμενο του Καλαθιού σας, επιλέγοντας το κουμπί ή το σύνδεσμο που φέρει την ονομασία «Δείτε το Καλάθι / View Cart», που εμφανίζεται είτε δίπλα από το επιλεγέν Σεμινάριο είτε με πλοήγηση από το κεντρικό μενού της Ιστοσελίδας. Σημειώνεται ότι μπορείτε να αγοράσετε θέσεις συμμετοχής σε περισσότερα από ένα προσφερόμενα Σεμινάρια αλλά δεν είναι δυνατό να αγοράσετε περισσότερες θέσεις για το ίδιο Σεμινάριο ή σεμιναριακή ενότητα.

II. Συμπληρώστε τη φόρμα Παραγγελίας, δημιουργήστε Λογαριασμό στην Ιστοσελίδα και επιλέξτε τρόπο πληρωμής.

Φόρμα Παραγγελίας.

Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των επιθυμητών θέσεων σε Σεμινάρια, πιέστε το κουμπί με την ένδειξη «Καλάθι Αγορών» και επιλέξτε «Ολοκλήρωση Παραγγελίας/Check-out». Στη συνέχεια, πρέπει να συμπληρώσετε με προσοχή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες («Στοιχεία Χρέωσης») που σας ζητούνται, οι οποίες περιλαμβάνουν: Όνομα, Επώνυμο, Χώρα, Διεύθυνση, Πόλη, Περιφέρεια, Ταχυδρομικό Κώδικα, Τηλέφωνο και Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (email). 

Δημιουργία Λογαριασμού.

Περαιτέρω, η εγγραφή σε Σεμινάριο συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγραφή στην Ιστοσελίδα, μέσω δημιουργίας προσωπικού Λογαριασμού σε αυτήν. Για το σκοπό αυτό, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας Παραγγελίας, θα πρέπει να επιλέξετε ένα Όνομα χρήστη (Username) και έναν Κωδικό (Password), με τα οποία θα μπορείτε να συνδέεστε στην Ιστοσελίδα και να αποκτάτε πρόσβαση στο σκέλος των διαδικτυακών παροχών που συνοδεύουν την εγγραφή σας και την αγορά θέσης σε Σεμινάριο (βλ. ανωτέρω υπό 3) αλλά και να υποβάλλετε Παραγγελίες και αγοράσετε νέες θέσεις Σεμιναρίων στο μέλλον. 

Στην περίπτωση που έχετε αγοράσει θέση συμμετοχής στο παρελθόν από την Ιστοσελίδα («παλαιός Συμμετέχοντας»), θα προχωρήσετε στη νέα αγορά κάνοντας σύνδεση στον υφιστάμενο Λογαριασμό σας, χρησιμοποιώντας το Όνομα Χρήστη (Username) και τον Κωδικό (Password) σας, χωρίς να χρειαστεί να συμπληρώσετε εκ νέου τα στοιχεία σας. 

Στην περίπτωση αυτοτελούς αγοράς πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με Σεμινάριο ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, η δημιουργία Λογαριασμού σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι εξίσου απαραίτητη.

Επιλογή τρόπου πληρωμής.

Περαιτέρω, οφείλετε να επιλέξετε ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής της Παραγγελίας σας (Τραπεζικό έμβασμα ή πληρωμή μέσω Paypal – Βλ. σχετικώς πιο πάνω υπό 4.5.)

Μη εγγραφή στο Newsletter μας.

Επίσης, στο σημείο αυτό έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μην εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο (Νewsletter) της The Art Flip, επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο, σύμφωνα και με τα ειδικώς οριζόμενα στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας.

III. Αποδεχτείτε τους Όρους και την Πολιτική Ιδιωτικότητας και ολοκληρώστε την τοποθέτηση της παραγγελίας σας. 

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία Παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους Όρους Διαδικτυακής Εγγραφής σε Σεμινάριο καθώς και την Πολιτική Ιδιωτικότητας της The Art Flip, επιλέγοντας το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Η εντολή της Παραγγελίας δεν δύναται να καταχωρισθεί ούτε η αγορά θέσης να ολοκληρωθεί, αν προηγουμένως δεν λάβετε γνώση αυτών και δεν τους αποδεχτείτε ρητά με σαφή θετική ενέργεια (συμπλήρωση των αντίστοιχων τετραγωνιδίων). 

 

IV. Τελική Επιβεβαίωση της Παραγγελίας και Εγγραφή σε Σεμινάριο/Ενεργοποίηση Λογαριασμού.

Αφού λάβετε γνώση και αποδεχτείτε τους εν λόγω Όρους και πριν ολοκληρώσετε την Παραγγελία αγοράς θέσης σε Σεμινάριο ή την αυτοτελή αγορά πρόσβασης και χρήσης των σχετιζόμενων με Σεμινάριο ψηφιακών και διαδικτυακών υπηρεσιών, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε για τελευταία φορά τα στοιχεία της Παραγγελίας που πραγματοποιήσατε. Προς το σκοπό αυτό, σε ειδική ενότητα με τίτλο «η Παραγγελία σας» παρατίθενται, αναλόγως την παραγγελία που κάνατε, η ονομασία και περιγραφή του Σεμιναρίου ή Σεμιναρίων ή/και οι αυτοτελείς ψηφιακές και διαδικτυακές παροχές που επιλέξατε, οι συνολικές ώρες συμμετοχής, η ημερομηνία έναρξης και η χρονική περίοδος πραγματοποίησης αυτού (-ών) για το(-α) οποίο(-α) επιθυμείτε να εγγραφείτε αγοράζοντας θέση συμμετοχής, η περίοδος παροχής των ψηφιακών και διαδικτυακών παροχών καθώς και η συνολική τελική τιμή των παραγγελθέντων θέσεων/παροχών. 

Για να ολοκληρωθεί η υποβολή παραγγελίας θέσης σε Σεμινάριο απαιτείται η εκ μέρους σας επιβεβαίωση αυτής, κάνοντας κλικ στο κουμπί με την ένδειξη «Aποστολή παραγγελίας & Πληρωμή» (αν επιλέξετε πληρωμή μέσω τραπεζικής κατάθεσης) ή στο κουμπί με την ένδειξη «Μετάβαση στο PayPal & Πληρωμή» (αν επιλέξετε πληρωμή μέσω Pay Pal).

Αυτό το κλικ οδηγεί και στην τελική/οριστική επιβεβαίωση και υποβολή της Παραγγελίας.

Μόλις επιλέξετε το εν λόγω κουμπί και αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει, αποδέχεστε ότι θα πρέπει να προχωρήσετε και στην εξόφληση της Παραγγελίας, σύμφωνα με τους όρους και τις παραμέτρους που ισχύουν για τη μέθοδο πληρωμής που επιλέξατε (Βλ. και ανωτέρω υπό 4.5.). 

Με την τοποθέτηση και την οριστική επιβεβαίωση μίας Παραγγελίας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις τιμές και την περιγραφή των Σεμιναρίων για τα οποία προβήκατε σε αγορά θέσης συμμετοχής και εγγραφή ή/και των αυτοτελών ψηφιακών και διαδικτυακών παροχών που επιλέξατε. 

V. Αποδεικτικό Παραλαβής Παραγγελίας 

Μόλις επιβεβαιώσετε οριστικά την Παραγγελία σας σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, θα εμφανιστεί οθόνη με το παρακάτω μήνυμα: «Σας ευχαριστούμε, η παραγγελία σας με αριθμό ΧΧΧΧ πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Παρακαλώ ελέγξτε το γραμματοκιβώτιο του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Σας έχει αποσταλεί από εμάς ένα email που περιέχει τα στοιχεία της Παραγγελίας σας (Αποδεικτικό Παραλαβής Παραγγελίας)».

Ταυτόχρονα, θα λάβετε επιπροσθέτως ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που καταχωρήσατε πιο πριν, με το οποίο θα σας επιβεβαιώνουμε ότι έχουμε παραλάβει την το αίτημα παραγγελίας σας κατά την ημερομηνία και την ώρα που αναγράφονται εκεί («Αποδεικτικό Παραλαβής Παραγγελίας»). Σε περίπτωση που δεν λάβετε το ως άνω αυτοματοποιημένο email με το Αποδεικτικό Παραλαβής Παραγγελίας εντός ευλόγου διαστήματος από την οριστική υποβολή και επιβεβαίωση της Παραγγελίας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε σχετικά χωρίς καθυστέρηση, επικοινωνώντας μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email.

 

VI. Επιβεβαίωση Εγγραφής σε Σεμινάριο ή διαδικτυακές και ψηφιακές παροχές

Όλες οι Παραγγελίες που τοποθετούνται στην Ιστοσελίδα τίθενται υπό την αίρεση της αποδοχής από εμάς. Η The Art Flip έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραληφθείσες Παραγγελίες. Εναπόκειται στην απόλυτη και αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια να αποδεχθεί ή όχι την εκτέλεση μίας Παραγγελίας. 

Θα σας επιβεβαιώσουμε την εν λόγω αποδοχή αποστέλλοντάς σας σε εύλογο χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη του Σεμιναρίου για το οποίο έγινε Παραγγελία εγγραφής ένα email το οποίο επιβεβαιώνει ότι η Παραγγελία που υποβάλλατε είναι αποδεκτή, ότι η μεταξύ μας Σύμβαση έχει συναφθεί (βλ. αμέσως κατωτέρω υπό 5), ότι ο Λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί, παρέχοντας σχετικό υπερσύνδεσμο πρόσβασης σε αυτόν και ότι η εγγραφή σας στο ή στα Σεμινάρια για τα οποία αγοράσατε θέση συμμετοχής ή/και η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης αυτοτελών ψηφιακών και διαδικτυακών παροχών που επιλέξατε έχει επιβεβαιωθεί («Επιβεβαίωση Εγγραφής»). Η Επιβεβαίωση Εγγραφής περιλαμβάνει επίσης το σύνολο των πληροφοριών που απαιτεί ο νόμος για ενημέρωση του αντισυμβαλλομένου σε συμβάσεις από απόσταση με υπερσύνδεσμο προς τους Όρους.

Η Επιβεβαίωση Εγγραφής δεν θα αποσταλεί σε εσάς μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως η πληρωμή και μέχρι να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία σας από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή ή ενδιάμεσο πληρωμής εμπλέκεται στην πληρωμή, σύμφωνα με τους Όρους και τον επιλεγέντα τρόπο πληρωμής από εσάς (τραπεζικό έμβασμα ή PayPal). Η The Art Flip διατηρεί το δικαίωμα να «παγώσει» την Παραγγελία σε περίπτωση μη πληρωμής. 

Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική κατάθεση, η Παραγγελία σας είναι μετέωρη, μέχρι να λάβουμε επιβεβαίωση από την τράπεζα ότι η κατάθεση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και πλήρως. Συνήθως, η εν λόγω επιβεβαίωση πραγματοποιείται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Η Επιβεβαίωση Εγγραφής θα αποσταλεί σε εσάς αμέσως μόλις επιβεβαιωθεί η κατάθεση. Εάν δεν λάβετε την Επιβεβαίωση Eγγραφής εντός δύο ημερών από την κατάθεση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Στην περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα με την εγγραφή σας, η The Art Flip θα επικοινωνήσει μαζί σας με email, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που υποβάλλατε κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της παραγγελίας, όπως ορίζεται ανωτέρω. Η The Art Flip δεν ευθύνεται σε περίπτωση που έχετε παράσχει ανακριβείς, μη πλήρεις ή ψευδείς πληροφορίες, δεδομένα ή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας ή/και πληρωμής, με αποτέλεσμα η επικοινωνία, πληρωμή και εγγραφή να καθίσταται αδύνατη. 


5. ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1. Συμφωνείται ρητά ότι η Σύμβαση μεταξύ του Συμμετέχοντα και της The Art Flip θεωρείται ότι έχει συναφθεί πλήρως τη στιγμή κατά την οποία η Τhe Art Flip αποστέλλει την Επιβεβαίωση Eγγραφής με ηλεκτρονική αλληλογραφία στον Συμμετέχοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα αμέσως ανωτέρω. 

5.2. Η Σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και ότι είναι έγκυρη μόνο σε σχέση με τις θέσεις συμμετοχής στο ή στα Σεμινάρια για τα οποία αγοράσατε θέση ή/και τις αυτοτελείς ψηφιακές και διαδικτυακές παροχές επιλέξατε και των οποίων η εγγραφή επιβεβαιωθεί διά και εντός της Επιβεβαίωσης Εγγραφής. 

5.3. Διάρκεια Σύμβασης. H Σύμβαση παραμένει σε ισχύ από τη σύναψή της και για όσο διάστημα προβλέπεται να διαρκέσουν τα Σεμινάρια στα οποία ο Συμμετέχων έχει εγγραφεί, σύμφωνα με τις εκάστοτε προβλεπόμενες διάρκειες, και για δύο έτη από την ολοκλήρωση των Σεμιναρίων που παρακολούθησε ο Συμμετέχων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο Λογαριασμός του Συμμετέχοντα παραμένει ενεργός και πλήρως λειτουργικός, με δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου που εκεί αναρτάται. 

Αναφορικά με την αυτοτελή αγορά πρόσβασης και χρήσης ψηφιακών και διαδικτυακών παροχών, η Σύμβαση διαρκεί για περίοδο δύο ετών από τη σύναψή της, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Λογαριασμός του Συμμετέχοντα παραμένει ενεργός και πλήρως λειτουργικός, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης και χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου που εκεί αναρτάται.

Με την πάροδο των ανωτέρω χρονικών διαρκειών, η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως.

5.4. Καμία ακύρωση της Σύμβασης δεν είναι αποδεκτή, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται εξαντλητικά στους Όρους.

 


6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

Δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας καταναλωτών, δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση εντός 14 ημερών απροϋπόθετα, χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση και χωρίς καμία επιβάρυνση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης (εφεξής: «Προθεσμία Υπαναχώρησης») λήγει 14 ημέρες από την επόμενη της ημέρας σύναψης της Σύμβασης (βλ. σχετικώς ανωτέρω υπό 5.1). 

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε (την The Art Flip, admin@theartflipschool.com) για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση την οποία θα αποστείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: admin@theartflipschool.com. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που βρίσκεται αμέσως παρακάτω, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό. 

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνον εφόσον επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη Σύμβαση)

— Προς Τhe Art Flip, Καρ. Σερβίας 12-14, 10562, Aθήνα, Ελλάδα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admin@theartflip.com

— Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβασή μου παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας [ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ/απόκτηση παροχής πρόσβασης και χρήσης διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών]

— Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)

— Όνομα καταναλωτή(-ών)

— Διεύθυνση καταναλωτή(-ών)

— Ημερομηνία

________________________________________

(*)  Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.

 

Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να μας στείλετε/υποβάλλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας με τους τρόπους που αναφέρονται ανωτέρω πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Εάν υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση, η εγγραφή και αγορά θέσης ακυρώνεται και η συμμετοχή σας σε Σεμινάριο αποκλείεται όπως επίσης διακόπτεται και η παροχή διαδικτυακών και ψηφιακών υπηρεσιών που αγοράσατε αυτοτελώς ή ως συμπλήρωμα των Σεμιναρίων, και ο Λογαριασμός σας θα διαγραφεί μόλις λάβουμε τη σχετική δήλωση υπαναχώρησης.

Με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα Σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων. 

 


7. ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η παρακολούθηση και συμμετοχή του Συμμετέχοντα σε οποιοδήποτε Σεμινάριο παρέχεται από την The Art Flip και η χρήση του Λογαριασμού διέπεται από τους παρακάτω όρους. Ο Συμμετέχων, με την αγορά θέσης και εγγραφή του σε Σεμινάριο καθώς και με τη δημιουργία Λογαριασμού και απόκτησης πρόσβασης και χρήσης των δι’ αυτού παρεχόμενων διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω, δηλώνει ρητά ότι συμφωνεί με αυτούς, τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα και αναλαμβάνει να δεσμεύεται από αυτούς και να τους τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια παρακολούθησης των Σεμιναρίων και όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Ειδικότερα:

7.1. Ο Συμμετέχων έχει δικαίωμα να συμμετέχει και να παρακολουθεί μόνο τα Σεμινάρια για τα οποία η εγγραφή του έχει επιβεβαιωθεί με την αποστολή Επιβεβαίωσης Εγγραφής πριν από την έναρξη αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Όρους ανωτέρω.

7.2. Με την και αγορά θέσης και εγγραφή σε Σεμινάριο ο Συμμετέχων αποδέχεται και δηλώνει ρητώς ότι το περιεχόμενο, η διάρκεια, η περίοδος και οι ημερομηνίες και ώρες διενέργειας, η εισηγήτρια και τα λοιπά χαρακτηριστικά του Σεμιναρίου και των με αυτά συνδεδεμένων παροχών, διαδικτυακών και μη, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους και στην Ιστοσελίδα είναι της πλήρους αρεσκείας του και εγκρίνει ανεπιφύλακτα τις προδιαγραφές και παροχές που συνδέονται με αυτό.

7.3. Τα Σεμινάρια πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην έδρα της The Art Flip και απαιτούν φυσική παρουσία του Συμμετέχοντα κατά τις προβλεπόμενες και συγκεκριμένες ημέρες και ώρες διεξαγωγής και κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο διενέργειας (κύκλο με συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης και λήξης) του Σεμιναρίου, ανάλογα με το Σεμινάριο στο οποίο έχει εγγραφεί και αγοράσει θέση ο Συμμετέχων. H Συμμετοχή σε Σεμινάριο δεν αναστέλλεται ούτε μετατίθεται σε μελλοντικούς κύκλους διεξαγωγής ενώ ο Συμμετέχοντας ευθύνεται για την έγκαιρη προσέλευσή του κατά τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής του Σεμιναρίου. Παρέχεται η δυνατότητα στον Συμμετέχοντα να αναπληρώσει κάποια συνεδρία του Σεμιναρίου εφόσον επικαλεστεί σοβαρό λόγο κωλύματος υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικά την The Art Flip το νωρίτερο δυνατό. Η αναπλήρωση λαμβάνει χώρα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, μόνο στο πλαίσιο έτερης προγραμματισμένης ώρας άλλου τμήματος του ίδιου Σεμιναρίου (ίδια ενότητα ή ίδιο Workshop) την οποία προτείνει η Τhe Art Flip στον Συμμετέχοντα και απαραιτήτως πριν την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρία του Σεμιναρίου στο οποίο έχει εγγραφεί ο Συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων κωλύεται να παρακολουθήσει την προτεινόμενη αναπλήρωση, ουδεμία περαιτέρω δυνατότητα αναπλήρωσης παρέχεται. Προγραμματισμένη συνεδρία δύναται να αναβληθεί και μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, στην περίπτωση σοβαρού κωλύματος της υπεύθυνης, για το οποίο οι Συμμετέχοντες θα λάβουν κατάλληλη ενημέρωση.

7.4. Τα Σεμινάρια είναι ομαδικά (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά συνεδρία: 6 άτομα) και υπεύθυνη και εισηγήτρια όλων των Σεμιναρίων που προσφέρονται από την The Art Flip και εισηγήτρια αυτών είναι η Μάριον Κουμπούρη. 

7.5. Ο Λογαριασμός του Συμμετέχοντα στην Ιστοσελίδα ενεργοποιείται κατά τη σύναψη της Σύμβασης. Διά του Λογαριασμού ο Συμμετέχων δύναται να αποκτά πρόσβαση και να κάνει χρήση του διαδικτυακού υλικού και διαδικτυακών παροχών που συνδέονται με Σεμινάριο, αναλόγως με την περιγραφή του εκάστοτε Σεμιναρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω υπό 3. H πρόσβαση στις διαδικτυακές παροχές που σχετίζονται με τα Σεμινάρια, όπως περιγράφονται ανωτέρω υπό 3, ενεργοποιείται κατά την ημερομηνία έναρξης του Σεμιναρίου στο οποίο εγγράφηκε ο Συμμετέχων και η χρήση αυτών παραμένει εφικτή έως δύο έτη από την ολοκλήρωση των εν λόγω Σεμιναρίων ενώ η πρόσβαση και χρήση των αυτοτελώς αγορασθέντων διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών είναι εφικτή για δύο έτη από τη σύναψη της σχετικής Σύμβασης. 

7.6. Η εγγραφή στα Σεμινάρια, η θέση συμμετοχής σε αυτά καθώς και ο Λογαριασμός σας στην Ιστοσελίδα είναι αυστηρά προσωπικά και αμεταβίβαστα. Ειδικότερα, η πρόσβαση και χρήση του Λογαριασμού καθώς και καθώς και η πρόσβαση και χρήση των αυτοτελών ή μη διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών που συνδέονται με Σεμινάριο και του εκεί αναρτηθέντος περιεχομένου επιτρέπονται μόνο για ιδιωτική προσωπική χρήση του Συμμετέχοντα. Περαιτέρω, ο Συμμετέχων υποχρεούται να διατηρήσει προσωπικά τα στοιχεία πρόσβασης στο Λογαριασμό και να μην τα κοινοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιονδήποτε τρίτο.

7.7. Ο Συμμετέχων είναι κύριος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων επί των πρωτότυπων εικαστικών έργων που ενδέχεται να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο της συμμετοχής του σε Σεμινάριο. Αντίθετα, ουδέν δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτά επί παραγόμενου δημιουργήματος εφόσον το τελευταίο δεν είναι πρωτότυπο αλλά συνιστά αντίγραφο πρωτότυπου προστατευόμενου έργου που έχει δημιουργηθεί από την Μάριον Κουμπούρη και ανήκει στην The Art Flip. Η The Art Flip επιτρέπει στο Συμμετέχοντα τη δημιουργία τέτοιου αντιγράφου στο πλαίσιο του Σεμιναρίου αποκλειστικά για λόγους πρακτικής εξάσκησης του Συμμετέχοντα καθώς και αποκλειστικά την ιδιωτική χρήση αυτού από τον Συμμετέχοντα, όπως ο νόμος προβλέπει, αλλά ρητώς απαγορεύει κάθε δημόσια χρήση ή/και εκμετάλλευση αυτού με ή χωρίς εμπορικό σκοπό. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται στο Συμμετέχοντα η δημοσίευση φωτογραφιών των δημιουργηθέντων αντιγράφων σε λογαριασμούς και σελίδες που αυτός διαθέτει σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Instagram & Facebook, με την υποχρέωση ρητής μνείας ότι το εν λόγω δημιούργημα πρόκειται για αντίγραφο το οποίο παρήχθη στο πλαίσιο των Σεμιναρίων που παρέχει η The Art Flip. 

7.8. Ο Συμμετέχων: 

α) χορηγεί στην The Art Flip το δικαίωμα φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης, αναπαραγωγής, χρήσης και παρουσίασης στο κοινό των πρωτότυπων έργων καθώς και των λοιπών δημιουργημάτων (αντίγραφα) που δημιούργησε ο Συμμετέχων στο πλαίσιο Σεμιναρίου, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς και χωρίς υποχρέωση καταβολής οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος, για σκοπούς άμεσης ή έμμεσης εμπορικής προώθησης, προβολής και διαφήμισης της The Art Flip, των Σεμιναρίων ή/και της εισηγήτριας, η οποία καλύπτει ρητώς και τη δημοσίευση και χρήση των ως άνω φωτογραφιών, απεικονίσεων και βιντεοσκοπημένου υλικού κατά τη διακριτική ευχέρεια της The Art Flip στην Ιστοσελίδα ή/και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα Facebook, Instagram, Twitter κ. ά.) που διαθέτει και διαχειρίζεται η The Art Flip.

β) παρέχει τη διαρκή συναίνεσή του για τη φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση της εικόνας του, του προσώπου του ή/και του σώματός του κατά τη συμμετοχή του σε Σεμινάριο ή άλλη εκδήλωση που διοργανώνει η The Art Flip και χορηγεί στην The Art Flip άδεια δημοσίευσης και χρήσης των εν λόγω απεικονίσεων και βιντεοσκοπημένου υλικού, χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισμούς και χωρίς αντάλλαγμα, για σκοπούς άμεσης ή έμμεσης εμπορικής προώθησης, προβολής και διαφήμισης της The Art Flip, των Σεμιναρίων ή/και της εισηγήτριας, η οποία καλύπτει ρητώς και τη δημοσίευση και χρήση των ως άνω φωτογραφιών, απεικονίσεων και βιντεοσκοπημένου υλικού κατά τη διακριτική ευχέρεια της The Art Flip στην Ιστοσελίδα και ως μέρος των διά του Λογαριασμού παρεχόμενων διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών ή/και σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα Facebook, Instagram, Twitter κ. ά.) που διαθέτει και διαχειρίζεται η The Art Flip.

7.9. Ο Συμμετέχων, στο πλαίσιο χρήσης του Λογαριασμού και των δι’ αυτού παρεχόμενων διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών, παρεχόμενων αυτοτελώς ή ως συμπληρωματική παροχή του Σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχε ως Συμμετέχων, έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση και να παρακολουθεί τα βίντεο (χωρίς δυνατότητα καταφόρτωσης), να αποθηκεύσει στον υπολογιστή του ή/ και να εκτυπώσει τις εικόνες και το κείμενο που είναι διαθέσιμο διά της σύνδεσης στο Λογαριασμό του στην Ιστοσελίδα, για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση, ενώ δεν έχει το δικαίωμα να το κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτον ούτε να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού.

 


8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

8.1. Άπαντα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, σχεδίων και υποδειγμάτων, εμπορικών σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων και ευρεσιτεχνιών, τα οποία προστατεύουν την εμφάνιση, τον κώδικα και την υποκείμενη τεχνολογία της Ιστοσελίδας αφ’ εαυτής ή/και τα περιεχόμενα και το υλικό που είναι δημοσιευμένο, απεικονίζεται ή κατ’ άλλο τρόπο εμπεριέχεται σε αυτήν, καθώς και το υλικό στο οποίο αποκτά πρόσβαση ο Συμμετέχων διά της χρήσης του Λογαριασμού του, διά της χρήσης των διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών ή διά της φυσικής του παρουσίας κατά τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων, όπως εμπορικά σήματα, διακριτικοί τίτλοι, επωνυμίες και λογότυπα που διακρίνουν και αντιπροσωπεύουν την Τhe Art Flip και τις υπηρεσίες που προσφέρει ή/και τον ιστότοπο www.theartflip.com και www.theartflipschool.com, προστατευόμενα έργα, όπως φωτογραφίες, βίντεο, εικόνες, εικαστικά έργα, γραφικά και κείμενα, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός του προγράμματος και των Σεμιναρίων, των ενοτήτων τους, των Workshops και των διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών που απεικονίζονται και προσφέρονται προς αγορά διαμέσου της Ιστοσελίδας, ανήκουν στην Τhe Art Flip, είτε πρωτογενώς, είτε δυνάμει σχετικής συμφωνίας και χαίρουν νομικής προστασίας με βάση την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Η παρούσα Σύμβαση δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα προστατευόμενα αντικείμενα και διακριτικά γνωρίσματα εκ μέρους της Τhe Art Flip στον Συμμετέχοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 7.7. ανωτέρω. 

8.2. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιότητά μας (καθώς και η ιδιότητα οποιουδήποτε ταυτοποιημένου συνεισφέροντα περιεχομένου ή υλικού ο οποίος μας έχει μεταβιβάσει δικαιώματα χρήσης της δημιουργίας του) ως δημιουργοί, σηματούχοι ή δικαιούχοι άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα προστατευόμενα υλικά, αντικείμενο και διακριτικά γνωρίσματα πρέπει να αναγνωρίζεται καταλλήλως. Για την αποφυγή αμφιβολιών, όλες οι ενδείξεις και αναφορές που αφορούν ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδιαιτέρως οι ενδείξεις που αφορούν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας όπως copyright ©, trademark, ™ και ® πρέπει να διατηρούνται και να απεικονίζονται ως έχουν. 

 


9. AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

9.1. Τα Σεμινάρια αφ’ εαυτά, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τους, της διάρκειάς τους, της θεματικής και του τρόπου παρουσίασης και διενέργειας καθώς και κάθε παροχή, διαδικτυακή ή μη, συνδεδεμένη με αυτά ή αυτοτελώς παρεχόεμενη, παρέχονται στον Συμμετέχονα «όπως είναι» και όπως περιγράφονται στην Ιστοσελίδα, χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση, διασφάλιση ή δέσμευση της The Art Flip έναντι του Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης για επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος, απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων ή καταλληλότητα αυτών για επίτευξη επιμέρους σκοπού που ενδέχεται να επιδιώκει ο Συμμετέχων. Ως εκ τούτου η The Art Flip δεν υπέχει και αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη στο επιτρεπτό από το νόμο μέτρο για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία ή απώλεια που ο Συμμετέχων υποστεί από την εγγραφή και συμμετοχή του σε Σεμινάριο ή/και από την εφαρμογή των τεχνικών και γνώσεων που θα λάβει από την εγγραφή και συμμετοχή του σε Σεμινάριο. 

9.2. H εγγραφή στα παρεχόμενα Σεμινάρια από την The Art Flip δεν οδηγεί σε λήψη διπλώματος, πτυχίου ή οποιασδήποτε άλλης πιστοποίησης ούτε εγγυάται επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος αναφορικά με την ικανότητα του Συμμετέχοντα να ζωγραφίζει και να σχεδιάζει. 

9.3. Ο Συμμετέχων συμμετέχει στα Σεμινάρια με ατομική ευθύνη και υποχρεούται να επιδεικνύει επιμέλεια, προσοχή και υπευθυνότητα κατά τη συμμετοχή του σε Σεμινάρια, διασφαλίζοντας την προσωπική του ακεραιότητα, την ακεραιότητα του χώρου, των υλικών και των προσωπικών του αντικειμένων. Η The Art Flip δεν ευθύνεται για απώλειες προσωπικών αντικειμένων, για τις συνέπειες που επέρχονται από εσφαλμένη, ακατάλληλη χρήση των υλικών και του εξοπλισμού που παρέχεται κατά τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων καθώς και σε περίπτωση που τα εν λόγω υλικά και εξοπλισμός χρησιμοποιηθούν με τρόπο διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο προορίζονται. 

9.4. Η The Art Flip δεν ευθύνεται για αδυναμία εκτέλεσης ή υπερημερία στην εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει δυνάμει της Σύμβασης εφόσον οφείλεται σε απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο γεγονός, το οποίο προξενήθηκε από τρίτο μη συμβαλλόμενο μέρος ή από γεγονός που ευλόγως εκφεύγει των ορίων ελέγχου μας (Γεγονός Ανωτέρας Βίας). 

 


10. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

10.1. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εμείς θα σας απαντήσουμε με σαφήνεια και ακρίβεια στις εύλογες ερωτήσεις σας αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία, ενημέρωση ή παράπονο που σχετίζεται με τις παραγγελίες ή/και την εγγραφή σε Σεμινάρια: 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην εξής διεύθυνση: admin@theartflipschool.com

ή τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 2130456704, 6944190122.

10.2. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και την Οδηγία 2013/11/EΚ, η οποία μεταφέρθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ.  70330/2015 και την ΥΑ υπ’ αρ. 31619 της 15/03/2017 (ΦΕΚ Β’ 969/22.3.2017), υφίσταται δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που ανακύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, της οποίας μπορούν να κάνουν χρήση απευθυνόμενοι στους καταχωρημένους φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών στο σχετικό Μητρώο, των οποίων τα στοιχεία είναι διαθέσιμα εδώ:

http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_odr.html#odr2. Η The Art Flip, σε περίπτωση που κάποια διαφορά ανακύψει από τη Σύμβαση, προτίθεται να απευθυνθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», η οποία λειτουργεί ως Φορέας ΕΕΔ στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, υφίσταται σε λειτουργία πλατφόρμα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι διαθέσιμη εντός της ΕΕ. Αν κατοικείτε στην ΕΕ και η αίτησή σας δεν διευθετήθηκε ικανοποιητικά από εμάς κατά την επικοινωνία σας μαζί μας για εξυπηρέτηση παραπόνων ή στην περίπτωση που υφίστανται διαφορές που απορρέουν από τη Σύμβαση, μπορείτε να κάνετε χρήση της Ευρωπαϊκής Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επίλυσης Διαφορών η οποία είναι προσβάσιμη στην εξής διεύθυνση:   https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EL.

 


11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

11.1. Η παραγγελία, εγγραφή, αγορά θέσης σε Σεμινάριο, η συμμετοχή σε αυτό καθώς και η δημιουργία, πρόσβαση και η χρήση του Λογαριασμού και των δι’α αυτού παρεχόμενων διαδικτυακών και ψηφιακών παροχών διέπεται από την Πολιτική Ιδιωτικότητας της The Art Flip και κάθε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την εν λόγω Πολιτική. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση και συνιστά ένα αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Κατά τη σύναψη της παρούσας Σύμβασης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι διάβασε και κατανόησε την Πολιτική Ιδιωτικότητας και ότι αποδέχεται ρητώς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Ιδιωτικότητας. 

11.2. Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο αναφέρεται ρητά σε αυτούς, (συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Ιδιωτικότητας) συνιστούν την πλήρη συμφωνία (Σύμβαση) μεταξύ του Συμμετέχοντα και της The Art Flip και υπερισχύουν έναντι οποιασδήποτε προγενέστερης διευθέτησης ή συμφωνίας που σχετίζεται με το καθ’ ύλην αντικείμενο της Σύμβασης. 

11.3. Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμβάσεως οι οποίοι όλοι συμφωνούνται ως ουσιώδεις από οποιοδήποτε από τα μέρη θεωρείται παράβαση της σύμβασης και δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να καταγγείλει την σύμβαση με άμεση ισχύ και να ζητήσει αποζημίωση, αφού προηγουμένως κοινοποιήσει στο άλλο μέρος σχετική έγγραφη ειδοποίηση.

11.4. Η τυχόν μη αυστηρή επιμονή για εκτέλεση οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων που έχετε αναλάβει δυνάμει της Σύμβασης ή των Όρων ή η μη εκτέλεση οποιουδήποτε εκ των δικαιωμάτων ή ένδικων μέσων που διαθέτουμε δυνάμει της Σύμβασης δε συνεπάγεται παραίτηση εκ των δικαιωμάτων και αξιώσεών μας και δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που αναλάβατε. Σε περίπτωση που κριθεί από την εκάστοτε αρμόδια προς τούτο αρχή ότι κάποιος ειδικότερος όρος από τους παρόντες όρους, είναι άκυρος και/ή ανίσχυρος, για οποιονδήποτε λόγο ο όρος αυτός παύει να ισχύει, χωρίς όμως να ασκεί επιρροή επί της ισχύος των λοιπών Όρων.

11.5. Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (ΥΑ υπ’ αρ. 31619, ΦΕΚ Β’ 969/22.3.2017) και του Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (π.δ. 10/2017 (ΦΕΚ Α’ 23/01.03.2017) εφαρμόζονται σε κάθε συναφθείσα Σύμβαση και κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μεταξύ του Συμμετέχοντα και της The Art Flip. Μπορείτε να λάβετε αντίτυπα των εν λόγω Κωδίκων εδώ:

http://www.synigoroskatanaloti.gr/docs/law/gr/PD10-2017.pdf 

http://www.efpolis.gr/el/library2.html?func=fileinfo&id=414

11.6. Οι Όροι και η παρούσα Σύμβαση καθώς και η ερμηνεία αυτών αλλά και κάθε διαφορά ή αξίωση που απορρέουν από αυτούς ή συνδέονται με αυτούς, με το καθ’ ύλην αντικείμενό τους ή τη σύναψή τους, θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Με την επιφύλαξη του όρου 10.2., οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή συνδέεται με τους εν λόγω Όρους και Σύμβαση ή τη σύναψή τους (συμπεριλαμβανομένων και εξωσυμβατικών διαφορών και αξιώσεων) υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, Ελλάδα.

©2022 The Art Flip
All rights reserved
X